Privātums
Šis portāls ir boon.lv.
Mēs esam sasniedzami caur mūsu kontakta formu.
Katru portāla lietotāju mūsu Web serveris atpazīst pēc domēna vārda. Uz servera tiek saglabāta visa lietotāju ievadītā informācija, kura tiek izmantota tikai portāla ietvaros darbības efektivitātes uzlabošanai lietotāju interesēs. Kļūstot par reģistrēto portāla boon.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei. Visi portālā boon.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši Latvijas Republikas(LR) normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. Katrs reģistrētais portāla boon.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem portāla boon.lv reģistrētajiem lietotājiem (ievērojot noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no boon.lv. Drošības nolūkos iesakām jeb kādu slepenu informāciju kā , piemēram, telefona numurus, informāciju par kredītkartēm, personas kodus, piekļuves kodus, personiska rakstura digitālo informāciju u.c. neizvietot portāla informatīvajā bāzē.
Šeit izvietotā informācija ļoti iespējams, tiks cenzēta, lūdzu, izturieties pret to ar sapratni, jo Latvijā jau pietiek interneta vietņu, kur paust savas visnegatīvākās domas un izjūtas.
Reģistrētie lietotāji var periodiski no mums saņemt pastu ar informāciju par jauniem produktiem, pakalpojumiem vai gaidāmajiem pasākumiem. Ja Jūs uzskatiet, ka šis portāls nenodrošina privātuma darbību, kas iepriekš aprakstīta, lūdzu kontaktēties ar mums caur mūsu piedāvāto kontakta formu.